សហការ-ឧបត្ថម្ភ       
 • ពន្លឺអម្ពិលអម្ពែក
ថ្មីបំផុត សប្តាហ៌នេះ ខែនេះ
 
 • គ្រូល្បីកាន់បារមីព្រះអង្គវេស្សវ័ន្ត

  ថ្មីៗនេះនៅក្នុងស្រុកលើកដែក មានលេចឮពីកិត្តិនាមគ្រូទស្សន៍ទាយ ល្បីម្នាក់តាមរយៈគម្ពីរ អត់អក្សរ... អានបន្ត
 • ច្បាប់ស្រី

  ព្រះរាជនិពន្ធ

  នៃ

  ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះហរិរក្សរាមាឥស្សរាធិបតី

  ព្រះអង្គឌួង ព្រះបរមកោដ្ឋ

  ច្បាប់ស្រី

  បទកាកគតិ

  ឥទំ សត្ថា          កុណាលទហា    ហិមវន្តេ

  អនភិរ               តបីឡិតេ          បពា្ច សតេ

  ភិកខូ កថេសី ... អានបន្ត

 • ច្បាប់ស្រី

  ព្រះរាជនិពន្ធ

  នៃ

  ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះហរិរក្សរាមាឥស្សរាធិបតី

  ព្រះអង្គឌួង ព្រះបរមកោដ្ឋ

   ច្បាប់ស្រី

  បទកាកគតិ

  ៣៤- ស្រីមាយាលាមក    ចេះតែកុហក       វៀចបង្វែងដាន

         កំុភរកំុភូត             រកស្លូតត្រង់គ្មាន   វិលវេះមិនមាន

         ទប់ទល់សំដី... អានបន្ត

 • ច្បាប់ស្រី

  ព្រះរាជនិពន្ធ

  នៃ

  ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះហរិរក្សរាមាឥស្សរាធិបតី

  ព្រះអង្គឌួង ព្រះបរមកោដ្ឋ

   ច្បាប់ស្រី

  បទកាកគតិ

  ទសហិ ឋា-        នេហត្ថិយា         បទុដ្ឋា វេ-

  ទិតព្វាបិ             ភវិស្សន្តេ           ស្រីបង្ហិនឯ

  ហេតុជប់គល់កល៖

  ១ នេះដើមបង្ហិន    ហេតុតែចង់កិន      ឱ្យប្តីកើតដល់

  ទោសទុក្ខលំបាក   តោកយ៉ាកអំពល់   ដោយចិត្តកំហល់

  កំហឹងមោហា... អានបន្ត

 • ច្បាប់ស្រី

  ព្រះរាជនិពន្ធ

  នៃ

  ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះហរិរក្សរាមាឥស្សរាធិបតី

  ព្រះអង្គឌួង ព្រះបរមកោដ្ឋ

   ច្បាប់ស្រី

  បទកាកគតិ

  អដ្ឋារស-  ហិ ឋានេហិ   ឥត្ថិយោតា

  ខុភិចិត្ត-     អរមានា        ស្រីចើក កិរិយា

  ប្រាំបីដណ្តប់... អានបន្ត

 • ស្រះទឹកអ្នកសច្ចំត្រូវគេជឿថាអ្នកមាននិស្ស័យទើបបានផឹក

  នៅឯស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ មានចាស់ៗ ដំណាលថា មានស្រះទឹកមួយកន្លែង ស្ថិតនៅតំបន់ថ្មអន្ទង... អានបន្ត
 • ច្បាប់ស្រី

  ព្រះរាជនិពន្ធនៃ

  ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះហរិរក្សរាមាឥស្សរាធិបតី

  ព្រះអង្គឌួង ព្រះបរមកោដ្ឋ

  ច្បាប់ស្រី

  បទកាកគតិ

  អហំ  នាមំ       រាជចូឡំ        បុត្តោ  រញ្ញោ

  កម្ពុជនគរេ       ទស្សេ អត្ថោ     អាចរិយោ

  បរិឋបិតា​... អានបន្ត

 • ទួលព្រះធាតុកន្លែងប្រជំុបារមីធំៗ

  ព្រៃស័ក្តិសិទ្ធពោធិ៍ស័ក្តិសិទ្ធ ដែលបច្ចុប្បន្ននេះគេនាំគ្នាហៅថាទួលព្រះធាតុ... អានបន្ត

 • ច្បាប់ស្រី

  ព្រះរាជនិពន្ធ

  នៃ

  ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះហរិរក្សរាមាឥស្សរាធិបតី

  ព្រះអង្គឌួង ព្រះបរមកោដ្ឋ

  ច្បាប់ស្រី

  បទកាកគតិ

  នេះនឹងសំដែង       បរិយាយចារចែង      ដើមបទ អដ្ឋាហិ

  ឋានេហិ                  សុចវិតា             ឥត្ថីលក្ខណា               

  មង្គលច្នេះពិត... អានបន្ត

 • ច្បាប់ស្រី

  ព្រះរាជនិពន្ធ នៃ

  ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះហរិរក្សរាមាឥស្សរាធិបតី

  ព្រះអង្គឌួង ព្រះបរមកោដ្ឋ

  ច្បាប់ស្រី

  បទកាកគតិ

  វីសាយ ហិ  ហនេហិ ឥ-        ត្ថីសាមិកំ

  អមនាចោ   អបិយោ ហោនំ្ត   រីស្រីអាសទាំង

  ម្ភៃ សេចក្តី៖

  ១ នេះដើមស្រីអាស   វាអាសកាចឆ្នាស់   ប្រច័ណ្ឌតែប្តី

   ជាស្រីចាក់ចុច       មិនទច់សំដី            ផ្ទញ់ផ្ទាល់ស្វាមី

   តែសព្វភាសា... អានបន្ត

 • ច្បាប់ស្រី

  ព្រះរាជនិពន្ធ ៃន

  ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះហរិរក្សរាមាឥស្សរាធិបតី

  ព្រះអង្គឌួង ព្រះបរមកោដ្ឋ

  ច្បាប់ស្រី

  បទកាកគតិ

  ទ្វាទសហិ  ឋានេហិ ឥ-   ត្ថី សាមិកំ

  អវជានា-     តិកា ចិត្តំ      ស្រីមាក់ងាយ

  ទាំងដប់ពីរ កិរិយា ៖

  ១ ស្រីមាក់ងាយប្តី      ព្រោះដ្បិតស្វាមី   ខ្សត់ខ្សោយមហិមា

     គ្មានសម្បត្តិទ្រព្យ   ប្រដាប់ប្រដា       ខ្សត់លើសអាត្មា

    អាត្មាអ្នកមាន... អានបន្ត

 • ច្បាប់ស្រី

  ព្រះរាជនិពន្ធ នៃ

  ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះហរិរក្សរាមាឥស្សរាធិបតី

  ព្រះអង្គឌួង ព្រះបរមកោដ្ឋ

  ច្បាប់ស្រី

  បទកាកគតិ

  នេះនឹងតែងត     ដំណើរដំណ        ឱ្យប្រុសទាំងឡាយ

  ដឹងដល់ចិត្តស្រី   តាមក្តីអធិប្បាយ   អាចារ្យចែងចាយ

  ជាបទបាថៈ... អានបន្ត

 • ច្បាប់ស្រី

  ព្រះរាជនិពន្ធ នៃ

  ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះហរិរក្សរាមាឥស្សរាធិបតី

  ព្រះអង្គឌួង ព្រះបរមកោដ្ឋ

  ច្បាប់ស្រី

  បទកាកគតិ

  មួយសោតព្រះពុទ្ធ   ទេសនាចំហុត    ថាវី ភរិយា

  មាន ប្រាំពីរស្មោះ     បួន នោះចិត្តជា   បី នោះមោហា

  ចិត្តខូចងាយដោយ ៖

  ១ ឯប្រពន្ធជា            ឯកឈ្មោះមាតា-      ភរិយាដូចម្តាយ

     ឈឺឆ្អាលកូនខ្លួន   រែងស្ងួនមិនណាយ   មិននឹករសាយ

     ចិត្តចាំអាណិត... អានបន្ត

 • ច្បាប់ស្រី

  ព្រះរាជនិពន្ធ នៃ

  ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះហរិរក្សរាមាឥស្សរាធិបតី

  ព្រះអង្គឌួង ព្រះបរមកោដ្ឋ

  ច្បាប់ស្រី

  បទកាកគតិ  

  កតមេហិ   បញ្ចគតិ-       ហិសាមិកា

   ភរិយាស-  ង្គហា សម្មា   ប្រែតាមអត្ថា-

  ធិប្បាយបាលី... អានបន្ត

 • យោបល់អ្នកពិនិត្យ

  ច្បាប់ស្រីនេះឯង   ល្អឥតថ្លឹងថ្លែង           ទ្រង់តែងតាមច្បាប់

  ជាព្រះពុទ្ធដីកា     ទេសនាប្រោសប្រាប់   ទុកជាព្រះច្បាប់

  សម្រាប់ស្រ្តី... អានបន្ត


1
2

សរុប: 2 ទំព័រ មាន 16 ពន្លឺអម្ពិលអម្ពែក
 


ទំព័រដើម | ​​អំពីវិបសាយ​ | ទំនាក់ទំនង​ | ព័ត៌មានសិល្បះ | វីដេអូ | ប្រលោមលោក | ពន្លឺអំពិលអំពែក | ​​​ចង់ក្លាយជាតារា
© 2010 រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ Ampil-Ampek.com    រចនាដោយ